فرم تقاضای همکاری مربیان حق التدریس در مراکز آموزشی اداره کل استان خوزستان

توجه : از متقاضيان محترمی که با مدرک تحصیلیلی لیسانس و بالاتر ثبت نام نموده اند در رشته های فنی و با کسب مجوزهای لازم
از سوی سازمان و در صورت نیاز دعوت به همکاری بعمل خواهد آمد

*نام *نام خانوادگی نام پدر
محل صدور تاریخ تولد *محل تولد
*کد ملی سریال شناسنامه *شماره شناسنامه
تأهل تعداد فرزندان جنسیت
وضعیت جسمانی نوع معلولیت وضعیت سربازی
آدرس *تلفن
نام و نام خانوادگی معرف شما و تلفن ایشان پست الکترونیک

آخرین وضعیت شغلی

عنوان شغل اشتغال فعلی
وضعیت استخدام نوع شغل
شیفت کاری تاریخ شروع به کار

اطلاعات عمومی

بسیجی وضعیت ایثارگری
تسلط به رایانه و میزان آشنایی زبان خارجی و میزان تسلط

رزومه تحصیلی

  رشته معدل سال اخذ محل آموزش
* آخرین مدرک تحصیلی مرتبط با تدریس

کارت مربیگری، گواهینامه مهارت، تاییدیه فنی و حرفه ای مرتبط

  محل آموزش مدت آموزش سابقه آموزش سال اخذ
کارت مربیگری در حرفه
تاییدیه فنی حرفه ای در حرفه
گواهینامه مهارت در حرفه

سوابق تدریس در واحدهای آموزشی دولتی یا خصوصی

مدت همکاری محل آموزش عنوان دوره آموزشی

دوره های آموزشی که فراگرفته اید

عنوان مدرک مدت دوره محل تحصیل عنوان دوره

تقاضای درخواست همکاری با اولویت انتخاب مراکز و بخش آموزشی توجه :برای مربیان آقا مرکز برادران و مربیان خانم تدریس در مرکز خواهران مجاز میباشند

ردیف *نام مرکز ثابت سیار روستایی صنایع
1
2
3
   
حرفه آموزشی اول
حرفه آموزشی دوم
حرفه آموزشی سوم
توانایی تدریس استانداردهای مهارتهای پیشرفته را